laboratori

Garantia de qualitat

Vivers Jaume Pelegrí es troba posicionat al mercat viverístic des del 1995 oferint un servei d’alta qualitat i un gran compromís i fidelitat amb els clients. En aquest nou projecte, l’experiència i el bon posicionament d’aquest viver es fusiona amb la motivació i inquietuds d’InVitroPlant, una jove empresa que pretén aplicar la biotecnologia al viverisme tradicional per poder oferir productes més competents i amb alt valor afegit.

L’acord mutu entre Vivers Jaume Pelegrí i InVitroPlant s’estableix per una política de qualitat basada en el compromís i confiança amb els nostres clients. Les tècniques de producció de l’empresa tenen la garantia de ser un referent per a la propagació de plantes llenyoses representant un valor afegit respecte les metodologies tradicionals. És per aquest motiu que ens comprometem a assegurar la qualitat genètica,  fitosanitària i viverística del nostre producte.  

Actualment el projecte es troba en estadis prematurs però esperem establir-nos en el mercat breument.

Cultiu invitro de portaempelts

El cultiu in vitro de teixits vegetals és una tècnica de reproducció en condicions totalment asèptiques, en la que a partir d’un petit segment inicial de teixit, és possible regenerar, en poc temps, milers de milions de plantes genèticament iguals a la planta mare.

Micropropagació de portaempelts

La micropropagació in vitro permet obtenir plantes radicades uniformes i idèntiques a la planta mare. Això és de vital importància en la producció de portaempelts, ja que permet plantacions fructícoles homogènies. El procés consta de les següents fases:

Preparació plantes

A partir de plantes mare de l’espècie que es vol propagar s’obtenen petits segments internodals amb els quals s’iniciarà el procés de cultiu In Vitro al laboratori. Pot ser planta mare en camp o controlada i tractada en hivernacles.

Desinfecció

Al laboratori, els segments son sotmesos un tractament de desinfecció permeti eliminar els microorganismes de la superfície del teixit vegetal.

Establiment

Seguidament els segments son cultivats en tubs d’assaig amb medi de cultiu estèril composat per macro i micronutrients, sacarosa i una determinada combinació de vitamines i hormones que estimuli la brotació i regeneració del explant.

Multiplicació

Durant aquesta fase es propaguen els brots anteriors originant noves tiges amb fulles. Periòdicament aquests nous brots s'han de subcultivar en un nou medi mitjançant divisions i ressembres successives en pots amb medi de cultiu estèril. D’aquesta forma, entre cada ressembrat de les plantes el nombre de clons s’incrementa exponencialment permeten una producció massiva en poc temps i espai.

Elongació

En aquesta fase s’estimula l’allargament vertical de la tija abans d’entrar en la fase d’arrelament

Arrelament

Els brots elongats son individualitzats en un medi de cultiu que afavoreixi la generació d’arrels in vitro

Aclimatació

Aquesta fase es dona fora del laboratori i consisteix en sotmetre gradualment les plantes a condicions ambientals normals. Les plàntules recentment extretes del laboratori són molt sensibles als canvis ambientals de manera que l'èxit o el fracàs de tot el procés depèn de la seva supervivència i viabilitat en els hivernacles condicionats per a que s’estimuli una readaptació progressiva a les condicions naturals del ambient.

Lavoratori de cultiu invitro

Per dur a terme la micropropagació de plantes, és imprescindible un laboratori adaptat amb equipament que permeti treballar en condicions d’asèpsia i el control de les condicions ambientals de temperatura, humitat i il·luminació.

Càmera-Magatzem

Recepció i emmagatzematge del material i reactius.

Sala de rentat i esterilització

Sala on es troben els autoclaus per esterilitzar el material, estris i medis de cultiu.

Sala de preparació de medis de cultiu

És la sala on es preparen els medis de cultiu. Hi trobarem tot l’instrumental de vidre, així com la bàscula, agitador magnètic, pH-metre, frigorífic. També disposa d’un espai d’oficina.

Sala de transferència o de flux laminar

És la regió on es manipula directament el teixit vegetal. Consta de cabines de flux laminar que permeten subcultivar el material vegetal dins d’un ambient asèptic.

Sala de cultiu

Sala destinada al creixement in vitro dels cultius. Formada per estanteries amb fluorescents de llum blanca i amb total control de la humitat, la temperatura i el fotoperíode.